Technická univerzita v Liberci

Přihláška ke studiu na Technické univerzitě v Liberci

Centrum dalšího vzdělávání
416 17 Liberec, Studentská 2, tel. 485 352 603, 604

Vyplňte následující formulář pro Vaše přihlášení ke studiu na Technické univerzitě v Liberci. Přílohy, které chcete odeslat, musí být ve formátu PDF, JPG nebo ZIP. Maximální povolená velikost přiložených souboru je 8MB. Povinné položky jsou označeny *
V případě nejasností nás kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle.

Osobní údaje
Adresa trvalého bydliště
Adresa, kam chcete posílat studijní materiály

Stejná jako adresa trvalého bydliště

Kontakty

* Pokud nezadáte svůj e-mail, bude vám automaticky vytvořen (nezbytné pro registraci ve školním systému)

Zaměstnání *

* Pedagogičtí pracovníci ať uvedou adresu školského zařízení, ve kterém pracují

Nejvyšší požadované dosažené vzdělání
Přílohy *

* Přílohy je možné zaslat také poštou, pokud nemáte přístup ke skeneru

** Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Uchazeč spolu s přihláškou zašle buď kopii posledního dílu složenky typu A, nebo kopii výpisu z účtu, z které bude patrná provedená platba. Poplatek zašlete na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB, a.s. Liberec, č. ú. 305806603, kód banky 0300, variabilní symbol je rozdělen dle vzdělávacích programů.
VS 6491389960 - Studium v oblasti pedagogických věd – učitel
VS 6491389960 - Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel
VS 6491389960 - Studium pedagogiky pro učite

Pro následující vzdělávací programy přijímací poplatek uhraďte poté, co budete vyrozuměni, že se studium v příslušném akademickém roce bude otvírat.
VS 6491389961 - Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku
VS 6491389961 - Rozšiřující studium učitelství mateřských škol
VS 6491389961 - Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ
VS 6491389967 - Studium pro výchovné poradce
VS 6491389967 - Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (školní metodik prevence)

*** Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k vysokoškolskému studiu a výkonu pedagogického povolání vyplní a zašlou ti, kteří se hlásí k pedagogickému studiu a dosud nejsou pedagogickými pracovníky.

Souhlas

Vyčkejte prosím, než se přihláška uloží.